• youtube
  • facebook

Vĩnh Phúc: Phấn đấu thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả vượt bậc.

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Vĩnh Phúc đã trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp, tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, nhân dân, trong đó vai trò chủ thể của người dân được nâng lên. Nguồn lực đầu tư cho chương trình ngày càng tăng, đặc biệt đã thu hút, huy động mạnh mẽ sự tham gia đóng góp tự nguyện của người dân.

Năm 2016, toàn tỉnh huy động được hơn 1.530 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp gần 57 tỷ đồng, hiến gần 62.000m2 đất, gần 27.000 ngày công. Từ nguồn lực này, các địa phương đã cứng hóa được gần 96km đường trục xã, liên xã; hơn 62km đường trục thôn; gần 17km dường ngõ xóm; gần 88km đường trục chính giao thông nội đồng. Đồng thời cải tạo, xây mới 234 trạm biến áp, 175km đường dây hạ áp; xây 25 trung tâm văn hóa; xây mới, cải tạo nâng cấp 12 chợ nông thôn; nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế cho 33 trạm y tế. Đến nay, 24 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 đều cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới.

Bức tranh nông thôn mới đang hiện hữu từng ngày trên quê hương Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Bức tranh nông thôn mới đang hiện hữu từng ngày trên quê hương Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu có thêm thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội; quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung những tiêu chí chưa đạt; lồng ghép, phối hợp nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn.

create

Hải Âu / baoxaydung.com.vn